💋Welkom op de officiële website van noeifevo

Gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door noeifevo. Op de hele website verwijzen de termen wij, ons en onze naar noeifevo. Noeifevo biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools, diensten en producten (hierna de Service genoemd) die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.ptieren.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze Service en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (Servicevoorwaarden, Voorwaarden), inclusief de aanvullende algemene voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die zijn beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn. sind.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Om uw veiligheid en legitieme rechten en belangen te beschermen, verzoeken wij u de installatie- en gebruiksinstructies van het product en de software zorgvuldig te lezen voordat u de Dienst gebruikt. Het niet naleven en opvolgen van de onderhoudsinstructies kan letsel bij u of anderen of schade aan het product of andere voorwerpen in de omgeving veroorzaken. Als u het product gebruikt, wordt u geacht de installatie- en gebruiksinstructies voor het product en de software zorgvuldig te hebben gelezen en alle voorwaarden te begrijpen, te erkennen en te accepteren.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

PARAGRAAF 1 ALGEMENE VOORWAARDENN

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. Door onze Dienst te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om uw minderjarige toe te staan afhankelijke personen om dit te doen zoals voorzien door de Site om de service te gebruiken. U mag onze Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U bent verantwoordelijk voor uw gedrag bij het gebruik van onze diensten en verbindt zich ertoe de normale werking van de website niet te verstoren of de belangen van de staat, het publiek of andere gebruikers te schaden. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden. U stemt ermee in dat als u door ons of andere gebruikers op de hoogte wordt gesteld dat u een van de Voorwaarden hebt geschonden of geschonden, u mogelijk wordt onderworpen aan waarschuwingen, beperkingen of verbodsbepalingen bij het gebruik van sommige of alle Services. We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

SECTIE 2 VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELN

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Uw gebruik van onze Service of aankoop van onze producten is voor persoonlijk of gezinsgebruik. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van het Product, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, zult decompileren, demonteren, reverse-engineeren, reproduceren, dupliceren of distribueren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

SECTIE 3 NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIEN

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te monitoren.

PARAGRAAF 4 WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZENE

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing))

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit of prestaties van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIEN

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

HOOFDSTUK 7 OPTIONELE GEREEDSCHAPPENE

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.gen.

SECTIE 8 LINKS NAAR DERDE PARTIJENN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 Intellectuele eigendomm

Wij zijn de enige en exclusieve eigenaar van alle rechten en titels in en op de Service en Producten. Wij verlenen u geen enkel recht om een ​​patent, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk of ander recht in of op enig element in onze Diensten of producten te bezitten of te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. U gaat ermee akkoord geen intellectuele eigendomsrechten aan te vragen of te registreren, inclusief maar niet beperkt tot patenten, handelsmerken, auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten in welk land of welke regio dan ook voor het gebruik van onze Dienst en producten.

U gaat ermee akkoord dat het eigendom (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) van de werken (hierna afgeleide werken genoemd) die zijn gemaakt met behulp van werken, materialen, informatie enz., die u nu met toestemming door ons of in de toekomst of het gebruik van een van onze huidige en toekomstige diensten (inclusief maar niet beperkt tot de creatietools, enz.) kan worden gedeeld tussen noeifevo en gebruikers.n.

U gaat ermee akkoord dat uw eigen creatie (inclusief, maar niet beperkt tot, aanpassing, compilatie) op basis van afgeleide werken onze toestemming vereist en dat u geen onafhankelijk auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten op dergelijke nieuwe werken mag verwerven of claimen zonder deze niet te gebruiken , doorverkopen, distribueren, toewijzen of in sublicentie geven met onze toestemming.

SECTIE 10 GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGENE

Als u op ons verzoek of zonder verzoek van ons bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) verzendt, verzendt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of op een andere manier (gezamenlijk: Inhoud), stemt u ermee in dat uw inhoud geen rechten van derden schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw inhoud geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware zal bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als uzelf, of ons of derden misleiden over de oorsprong van welke inhoud dan ook. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of derden wordt geplaatst. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door onze gebruikers, kunt u contact met ons opnemen en schriftelijk bewijs overleggen dat u de eigenaar of een geautoriseerde vertegenwoordiger van de eigenaar bent.d.

U stemt ermee in dat wij, op elk moment, zonder beperking, de inhoud die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) Inhoud vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor inhoud; of (3) om op inhoud te reageren. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden verwonden.

SECTIE 11 PERSOONLIJKE INFORMATIEN

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om u activiteitsinformatie of andere relevante commerciële informatie te sturen via e-mailpagina's of andere wettige middelen. In het geval dat gebruik wordt gemaakt van communicatie-operatoren, stemmen gebruikers ermee in om relevante service- of andere informatie te ontvangen die door ons of coöperatieve bedrijven naar hen wordt verzonden via servicesystemen met toegevoegde waarde of andere middelen, andere informatie, inclusief maar niet beperkt tot kennisgevingsinformatie, promotionele informatie, promotionele informatie, informatie, enz. Als u de bovenstaande informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op de manier die is aangegeven in de e-mail of op het adres aan het einde van deze Overeenkomst.

Uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel wordt beschermd door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 12 FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIESN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). . . Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 13 VERBODEN GEBRUIKN

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, farmacie, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

ARTIKEL 14 AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDG

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen noeifevo, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade. van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van spaargeld, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de Diensten of producten gekocht via de Dienst of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of enige verlies of schade van welke aard dan ook die door het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of producten) is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.nkt.

ARTIKEL 15 VRIJWARINGZ

U stemt ermee in noeifevo en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief billijke claims, vrijwaren, verdedigen en het onschadelijk houden van advocatenhonoraria die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 16 SCHEIDBAARHEIDL

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. Gebruik Een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 17 BEËINDIGINGG

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 18 VOLLEDIGE OVEREENKOMSTG

Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst , vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de opstellers van deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHTT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten van Amerika.

ARTIKEL 20 WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDENN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 21 CONTACTINFORMATIEN

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar verkoop@Noeifevo.de.TERUG NAAR BOVEN